Thực hiện công văn số 746/SGDĐT–KTQLCLGD ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2017 – 2018, Phòng ...